Jídelna

Waldorfská mateřská škola Dusíkova 1946/3, 162 00 Praha 6, tel: 235363940, mail:skolka@wmsdusikova.cz

 Provozní řád školní jídelny

 

Školní jídelna waldorfské mateřské školy zabezpečuje stravování dětí přítomných v mateřské škole v době podávání jídla podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním a jiném vzdělávání a stravování dospělých podle dle zákona 84/2005 Sb. o závodním stravování.

 

I. Stravování dětí

Zákonný zástupce dítěte,předloží vedoucí školní jídelny na počátku docházky do mateřské školy přihlášku k celodennímu stravování, která je platná po celou dobu docházky dítěte do mat.školy. V případě dietního omezení, alergie či nesnášenlivosti potravin, zákonný zástupce doloží vyjádření odborného lékaře. V případě donesených potravin za zdravotní nezávadnost ručí rodiče, potraviny se předají do kuchyně šj kde jsou uchovány dle hygienických předpisů. Všechny změny musí být zaznamenány v původní přihlášce s vyznačeným datem a podpisem. Ke změnám dochází vždy od prvního dne v následujícím měsíci. Dítě, které odchází po obědě a platí celodenní stravu si vyzvedne odpolední svačinu ve třídě.

 

Školní jídelna připravuje stravu pro děti ve dvou kuchyních

 

standardní kuchyně laktoovovegetariáni

přesnídávka………9.00 – 9.45 9.30 – 10.00

oběd ……………12.00 – 12.45 12.30 – 13.00

svačina …………14.30 -

 

Stravování dětí ve WMŠ se řídí doporučenými výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin dle výše uvedených zákonů.

Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny ve vestibulu mateřské školy vždy v pátek na následující týden. V jídelních lístkách se u každého pokrmu uvádí číslo alergenu.Úplaty za stravování je možné hradit výjimečně  hotově v kanceláři školní jídelny do pokladny č.2, složenkou nebo bankovním převodem na účet mateřské školy a to vždy nejpozději do15.dne v měsíci.

Stravné za děti se platí zálohově na celý měsíc, v dalších měsících se odečítá omluvená

neodebraná strava. Neomluvené dítě uhradí plnou částku.

 

Přeplatky, které vzniknou se vrací:

1. v hotovosti v předem určeném termínu - po dohodě s vedoucí školní jídelny

2. rodiče mohou převést přeplatek do MŠ na základě darovací smlouvy.

3. na bankovní účet rodičů, 2x ročně, zpravidla v lednu a v  průběhu července, pokud jeho číslo rodiče uvedou na Přihlášce ke stravování.

 

Odhlášky – pokud dítě onemocní, je nutné odhlásit stravu telefonicky, možno zanechat vzkaz na záznamníku – tel.235 363 940, sms – tel. 773 785 967 nebo osobně vedoucí školní jídelny, nejpozději do 8.00 v den odhlášky. Předem známá nepřítomnost se zapisuje do sešitů

v šatnách tříd. Z provozních a finančních důvodů není možné odhlásit dítě ze stravování po stanoveném čase, protože strava je již připravovaná. V první den nemoci je možné odnést stravu pro dítě ve vlastních, čistých, uzavíratelných nádobách v době od 11.45 – 12.00.

 

Platnost směrnice od 29.8. 2013 , tímto dnem končí platnost směrnice č.9 ze dne 30.8.2005.

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Pravdová, tel. 235 363 940, 773 785 967.

 

 

II. Stravování dospělých

 

 

Zaměstnanci mají nárok na odebrání oběda v částce 25,-Kč. Příspěvek z FKSP na stravné

činí 10,-Kč na oběd.

 

Platby – možno uhradit v hotovosti do pokladny ŠJ nebo bankovním převodem na účet mateřské školy nejpozději do 20.dne v měsíci. Výši platby za daný měsíc spočítá vedoucí školní jídelny a vždy do 10.dne v měsíci vyvěsí na informační tabuli pro zaměstnance v přízemí u výtahu a v 1.p. u LOV kuchyně.

 

Studenti vykonávající praxi v naší MŠ mají nárok na odebrání oběda v částce 35,-Kč, bez nároku na příspěvek z FKSP.

 

Pracovníci určení na zástup v době nepřítomnosti zaměstnance mají nárok na odebrání oběda v částce 25,-Kč s příspěvkem 10,-Kč z FKSP.

 

Náhradní vojenská služba – stravování je poskytováno dle platných předpisů

nařízení vlády ČR 85/93 Sb.

 

Cizí strávníci nemají povoleno stravovat se ve školní jídelně WMŠvypracovala: Mgr. Helena Baláková