Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve Waldorfské mateřské škole pro školní rok 2017/18

Ředitelka Waldorfské mateřské školy (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti jsou přijímány na volná místa ve WMŠ.
Počet volných míst pro školní rok 2017/18 : cca 38

Do Waldorfské mateřské školy zřízené Městskou částí Praha 6 se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

  • na území MČ Praha 6 přihlášené k TP 50 bodů
  • na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období

  • před 01. 09. 2012 30 bodů
  • od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013 10 bodů
  • od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014 5 bodů
  • od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2014 1 bod

3. individuální situace dítěte

  • dítě je hlášeno k celodenní docházce 15 bodů
  • MŠ navštěvuje sourozenec nebo je přijímán 1 bod
  • dítě je hlášeno k polodenní docházce 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího a bude přitom brát do úvahy především:

  • prokazatelný zájem rodičů o principy waldorfské pedagogiky a jejich uplatňování při výchově svých dětí 2 body

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 10. 5. 2017 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 27. 2. 2017
Mgr. Helena Baláková
ředitelka WMŠ