Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky POVINNÉ.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a školského zákona (§ 182a ).
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.
Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy od 8:30 do 12:30 hodin. Toto je nejpozdější ranní doba příchodu a nejdřívější odpolední doba odchodu dítěte do a ze třídy mateřské školy. Rodič dítěte může pochopitelně využít celou provozní dobu mateřské školy pro pobyt dítěte v MŠ.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plnípovinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)


Omlouvání nepřítomnosti předškolního dítěte:

Předškolní dítě by mělo být přítomno v mateřské škole minimálně 70% doby školního roku. V případě delší nepřítomnosti dítěte, řeší vzniklou situaci zákonný zástupce s ředitelkou školy individuálně. Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

  • Oznámení krátkodobé nepřítomnosti (1-13 dnů) je možné provést nejpozději do 8 hodin prvního dne nepřítomnosti:
    • telefonicky do WMŠ
    • písemně do sešitu omluv
  • V případě dlouhodobější nepřítomnosti (déle než 14 dní) žádá zákonný zástupce prostřednictvím formuláře, který je možné si stáhnout z webových stránek mateřské školy. Je nutné ho řádně vyplněný a podepsaný odevzdat, nejpozději 3 pracovní dny před plánovanou nepřítomností, ředitelce školy, prostřednictvím třídních učitelek. Ředitelka svým podpisem žádost potvrzuje. V případě zamítnutí žádosti budou zákonní zástupci písemně informování.
  • Pozdní příchody předškolního dítěte do mateřské školy jsou po 8:30 hod. Každý pozdní příchod dítěte musí být zaznamenán do omluvného listu s odůvodněním pozdního příchodu (př.: návštěva lékaře,….)

Omluvný list: první den po návratu dítěte do mateřské školy, nebo v případě pozdního příchodu je nutná písemná omluva v omluvném listu s podpisem jednoho ze zákonných zástupců. Omluvný list předloží zákonný zástupce třídní učitelce, nebo na předem určené místo v šatně jejich kmenové třídy. Tento omluvný list rodič předškoláka obdrží na počátku školního roku. Za omluvný list i za jeho řádné vyplnění odpovídá zákonný zástupce dítěte.
V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“
Pokud tak neučiní, neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí(§ 34a odst. 4).