Úvod

PRŮVODCE WALDORFSKÝM ROKEM VE WMŠ PRO RODIČE

1.   úvod

1.1. statut waldorfské MŠ (co musí WMŠ splňovat, aby se mohla jmenovat waldorfská)

1.2.historie naší WMŠ (jak  vznikala, kdo se na tom podílel)

1.3. Povinnosti učitele WMŠ a nároky na něj  (co je jinak než v běžné MŠ, co děláme jinak)

1.4.Povinnosti zodpovědného rodiče

 

1. ÚVOD

Dostává se Vám do ruky stručný a především praktický průvodce rokem ve Waldorfské mateřské škole, který je určen pouze pro rodiče a ostatní dospělé vychovatele, jejichž děti docházejí k nám do WMŠ. Není určen dětem, mladším 15 let. Prosíme nic z něj dětem nevysvětlujte, nepřipravujete je "předem".

Každá waldorfská školka je specifická  svou velikostí, umístěním ve městě, či venkově, tím kdo ji zřizuje (je-li MŠ státní, či soukromá) ,atd.. Proto je tento průvodce přednostně určen pro rodiče z WMŠ Dusíkova. O filosofii, která stála u zrodu waldorfské pedagogiky - antroposofii, a historii waldorfského školství obecně se zde zmiňovat nebudeme. Pokud se chcete dozvědět více, v závěru tohoto průvodce najdete odkazy na odbornou literaturu.

Přinášíme tohoto průvodce Vám rodičům, abychom přiblížili dění ve školce v průběhu roku. Dozvíte se, co čeká Vaše děti, co čeká Vás a jaká překvapení chystají paní učitelky. Budeme rádi, když tímto pootevřením našich dveří přispějeme k hlubšímu společnému prožitku při slavnostech a svátcích v běhu roku a snížíme tak nenaplněná očekávání Vás rodičů.

Tento průvodce je určen všem třídám, v jednotlivých detailech se slavnosti v každé třídě budou lišit.  

 

1. 1. STATUT WALDORFSKÉ MŠ

Každá mateřská škola může získat mezinárodní statut „Waldorfská“, a to ať už je MŠ statní nebo soukromá, jen za splnění  kritérií dané „Asociací Waldorfských mateřských škol“ (ta podléhá pravidlům mezinárodní asociace WMŠ):

 

Kritéria nutná k získání statutu „Waldorfská mateřská škola“ jsou:

 

 • Žádající mateřská škola (nebo třída) má v každé třídě nejméně jednu učitelku s potřebným vzděláním pro mateřské školy a dokončeným vzděláváním pro učitelky waldorfských mateřských škol.
 •  Mateřská škola nebo třída uplatňuje waldorfskou pedagogiku již nejméně dva roky a probíhá pravidelná pedagogická práce kolegia v duchu zásad waldorfské pedagogiky.
 •  Škola nebo třída má rodičovskou základnu, podporující práci mateřské školy a spolupracující s učitelkami na pedagogických tématech.
 •  Kolegium pedagogů se nadále věnuje sebevzdělávání a usiluje o aplikaci anthroposofie v učitelské praxi.
 •  Žádající mateřská škola nebo třída spolupracuje s blízkými waldorfskými mateřskými školami, zapojuje se do celosvětového sdružení s vědomím úkolů toto společenství více a více posilovat. Zároveň je připravena čas od času informovat o svých zkušenostech, aby jí bylo možné poradit a pomoci, kdyby to bylo nutné.
 • Žádající mateřská škola nebo třída je právním subjektem nebo o tuto právní formu usiluje. Je-li součástí většího subjektu (běžné MŠ nebo ZŠ) na základě dohody s ředitelem / kou má možnost sama nést odpovědnost v otázkách personálního obsazení i dalšího rozhodování týkajícího se života žádající skupiny a podílí se na přijímání dětí do své třídy nebo mateřské školy.
 •  V případě, že žádající skupina není mateřskou školou s vlastní právní subjektivitou, má potřebné souhlasné stanovisko ředitele/ ky právního subjektu, jehož je součástí.
 • Pominou-li podmínky, za kterých byla škola do společenství přijata, může sama anebo kdokoli jiný požádat o vystoupení nebo jí může být udělený Statut Asociací WMŠ ČR odebrán.

Naše Waldorfská mateřská škola je členem Asociací Waldorfských mateřských škol od roku 1991 a jako taková musí kromě výše uvedených kritérií odvádět pravidelně za každou svou třídu pravidelný roční poplatek. 

 

 

1. 2.  HISTORIE NAŠÍ WMŠ

První třídu orientovanou na waldorfskou pedagogiku si v naší MŠ založili rodiče v roce 1991. V stávající budově státní MŠ byla nevyužitá třída, kterou rodičům a dvěma učitelkám poskytl OÚ P-6. Díky velkému zájmu rodičů a pochopení OÚ se postupně začalo pracovat podle waldorfské pedagogiky ve všech třídách MŠ.

Od ledna 2001 má WMŠ právní subjektivitu, Po celkové přestavbě budovy v roce 2007, byla celková kapacita školy navýšena na 125 dětí v pěti třídách.

 

1. 3.  POVINNOSTI ZODPOVĚDNÉHO UČITELE VE WMŠ A NÁROKY NA NĚJ NAD RÁMEC BĚŽNÉ MŠ

Nejzákladnějším aspektem práce s malými dětmi je vnitřní přístup učitele, který poskytuje předobraz pro dětskou nápodobu a proto je práce waldorfského učitele neutuchajícím procesem zkoumání a sebevzdělávání.

Každý pedagogický pracovník, který chce pracovat ve waldorfské MŠ,  musí mít pedagogické vzdělání (jak to nařizuje zákon o ped. pracovnících) a splňovat následující podmínky uvedené níže. Jeho pracovní náplň se v některých ohledech liší a v něčem přesahuje od pracovní náplně učitele v běžné MŠ. :

 • učitelka musí mít vystudovaný základní waldorfský seminář (seminář je tříletý, 8 víkendů do roka, 2  čtrnáctidenní zahraniční stáže, 2x týdenní semináře v letních měsících, cena na rok je cca 25.000,-Kč a financuje si ho každý sám).
 • učitelka  je povinna se účastnit dalších prohlubujících seminářů
 • učitelka nabízí rodičům tzv. „rozhovory o dětech“, které probíhají v době jejího osobního volna a  tato služba pro rodiče není nijak finančně ohodnocena
 • velkým dílem se učitelka podílí na vybavení a uspořádání třídy (vymalování tříd, šití a opravy hraček do tříd, příprava slavností v odpoledním čase, účast na škole v přírodě)
 •  v průběhu denního rytmu ve W. pedagogice je učitelka pro děti vzorem, což sebou nese velkou odpovědnost a potřebu soustředění se na práci
 • pravidelně se jednou týdně účastní schůzek kolegia mateřské školy, které probíhají po provozní době WMŠ.
 • nekončícím úkolem pedagoga je vytváření, prohlubování a udržování partnerského vztahu s rodiči s důvěrou v ně.

 

1. 4.  POVINNOSTI ZODPOVĚDNÉHO RODIČE VE WMŠ

Pokud máme naplňovat myšlenky waldorfské pedagogiky, tak se neobejdeme bez vzájemné důvěry a dodržování pravidel.  Každý rok se budují nová společenství tříd, do kterých jsou vždy vítání s důvěrou přicházející noví rodiče.

Nejdůležitější povinnosti a pravidla odpovědného rodiče:

 • včasný příchod a odchod do školky a respektování denního rytmu tříd
 • zabezpečení správného a dostatečného vybavení pro své dítě, viz. kapitola 2.4.
 • respektování  daných pravidel tříd  a důvěra v profesionální rozhodnutí a konání učitelek
 •  připravenost a ochota pomoci při slavnostech a jiných aktivitách ve školce (v rámci svých možností)

(Všechny další povinnosti a pravidla viz. školní řád.)