Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2)

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Ředitel mateřské školy informuje zákonného zástupce dítěte:
a) způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole):

  • Proběhne v mateřské škole od 7:45 do 13:00 hod.
  • Proběhne v jedné ze tříd WMŠ během dopoledního programu za možné přítomnosti zákonného zástupce.
  • Zákonný zástupce přinese dítěti přezůvky, vhodné oblečení do třídy i na zahradu, průkaz totožnosti zákonného zástupce, 5 kreseb od dítěte, popř. jiný dětský výtvor, v případě, že dítě navštěvuje jinou MŠ, portfolio dítěte z této mateřské školy.
  • Dítě se zapojí do běžného programu třídy.
  • Pověřený pedagog bude dítě po celou dobu jeho pobytu sledovat zejména v oblastech: kognitivní, jazykové, sluchové, zrakové, sociální, v jemné i hrubé motorice, v sebeobsluze

b) termíny ověření, včetně náhradních termínů

  • 1. ověření: 4.11.2019 ( náhradní termín 18.11.2019)
  • 2. ověření bude upřesněno 

Termín a přesný průběh ověření stanoví ředitel školy a oznámí písemně zákonnému zástupci dítěte minimálně měsíc před ověřením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte:

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

Dotazník pro rodiče

Dotazník pro rodiče