Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se ve WMŠ Dusíkova koná 2. a 3. května 2017 od 10:00 do 17:00 hodin (rezervace termínu pohovoru na webových stránkách)
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle pokynů na webových stránkách: www.wmsdusikova.cz, dle předem daných kritérií. K zápisu přinese
  - žádost o přijetí
  - evidenční list
  - dotazník pro rodiče
 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka WMŠ ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
 5. Povinné předškolní vzdělávání ve WMŠ má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, po dobu 4 souvislých hodin denně od 8:30 do 12:30.

Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

Individuální vzdělávání dítěte

 • Zákonný zástupce, který zvolí formu individuálního vzdělávání dítěte, musí přijít i s dítětem k zápisu do WMŠ, podle pokynů na webových stránkách WMŠ.
 • Zákonný zástupce oznámí písemně během zápisu zvolenou formu povinného vzdělávání dítěte.
 • Formulář „oznámení“ bude možno vyzvednout v ředitelně WMŠ a vyplnit přímo u zápisu.

Individuální vzdělávání se uskutečňuje následně bez docházky dítěte do mateřské školy. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Další informace poskytne ředitelka WMŠ po přijetí dítěte do WMŠ.

Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ve Waldorfské mateřské škole (nejedná se o zkoušku).

Rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Přesný datum ověření dítěte bude upřesněn začátkem školního roku 2017/18 a zákonným zástupcům bude s předstihem písemně oznámen.