Ostatní akce ve WMŠ

13.1. Rozhovory s rodiči,  třídní schůzky

13.2. Jarmark/ krámek na chodbě

13.3. Přednášky, semináře

13.4. Brigády

13.5. Knihovna

13.6. Narozeninové oslavy dětí

13.7. Komunikace – Merkurius

13.8. Charita ve WMŠ

13.1. Rozhovory s rodiči, třídní schůzky

  • V naší školce mají rodiče možnost seznamovat se s děním ve školce několika způsoby. Prvním způsobem jsou třídní schůzky, které probíhají vždy v odpoledních hodinách a jsou, tak jako v jiných školkách, probírány plánované akce v jednotlivých třídách. Bývají minimálně 3x do roka, dle potřeb jednotlivých pedagogů.
  • Pokud chtějí rodiče více ovlivnit dění i mimo společenství třídy, tedy celoškolkově, potom by se měli účastnit schůzek Spolku rodičů, jehož jsou členy všichni rodiče, jejichž děti dochází do WMŠ. Ty probíhají cca 3x do roka a datum schůzky je vždy dlouho dopředu avizován na webových stránkách.
  • Třetím způsobem setkání je „rozhovor s rodiči“. To je osobní setkání obou rodičů, obou třídních učitelek, v případě potřeby i ředitelky, či dalšího odborníka (psycholog, logoped, léčebný eurytmista). Setkání je vždy po provozní době třídy a vždy bez přítomnosti dítěte. Ve většině tříd paní učitelky nabízí jeden den v týdnu, kdy tyto rozhovory probíhají. Buď rodiče, nebo paní učitelky poprosí druhou stranu o setkání. Cílem těchto setkání je najít společnou cestu ve výchově dítěte ve WMŠ, objasnit si nejasnosti, může to být pro rodiče také pomoc při rozhodování, zda své dítě pošlou do školy, či ne. Nejčastěji této služby využívají rodiče předškoláků, ale o rozhovor mohou požádat i rodiče mladších dětí. Rozhovor má svá pravidla a je prováděn zápis, který je uchován ve složce dítěte.

13.2. Jarmark / krámek na chodbě

Ve školce probíhají pravidelně dvě akce, které pořádají především rodiče, ale každá z nich má jiný charakter a cíl:

  • Jarmarky, které jsou typické pro waldorfskou pedagogiku, probíhají většinou na podzim, před Adventem a na jaře před Velikonocemi. Jejich jediným cílem je pomoci jednotlivým třídním fondům. Rodiče každé třídy před jarmarkem vyrábí drobné výrobky, nebo napečou tématické dobroty, které na Jarmarku prodávají. Výše výdělku je přímo úměrná množství energie, kterou do toho rodiče při výrobě vloží. Je to jeden ze způsobů, jak mohou rodiče pomoci své třídě. Zde se může zapojit každý.
  • Krámky na chodbě jsou opět aktivitou rodičů, ale zde dostávají prostor rodiče, kteří mohou prodat své domácí produkty, které sami nestačí spotřebovat (marmelády,  pletené doplňky, ozdoby,…) Výdělek se vrací přímo rodičům, jen určitou malou část vrací do fondu Spolku rodičů. O organizaci „krámku“ se střídají jednotlivé třídy.

13.3. Přednášky, semináře

 Jeden z rysů waldorfské pedagogiky je, že kdo chce učit, musí se sám učit, proto stejně jako všechny paní učitelky v naší WMŠ se průběžně vzdělávají, tak jsou i rodičům nabízeny přednášky, semináře (waldorfské, pedagogické, psychologické, různé druhy výtvarných i uměleckých dílen, ….. ). Snažíme se pro rodiče hledat zajímavé osobnosti, které jsou předními odborníky ve svých oborech. Některé semináře probíhají v odpoledních, či večerních hodinách, jiné o víkendu. Většinou je vstupné dobrovolné. Hlavní financování těchto aktivit je většinou zajištěno „Spolkem rodičů“, nebo školkou.

13.4. Brigády

Brigády jsou jednou z dalších možnosti, jak pomoci naší školce. Jedná se hlavně o brigády na zahradě WMŠ. Jejich organizací je pověřena jedna  paní učitelka. Ruku k dílu mohou přiložit rodiče i s dětmi. Brigády se konají několikrát do roka, tak jak to zahrada WMŠ vyžaduje, vždy v odpoledních hodinách.

13.5. Knihovna

Jedna z důležitých služeb pro rodiče je „knihovna“. Protože je důležité se informovat a ne všechny informace jsou snadno dostupné, tak školková knihovna nabízí možnost půjčit si antroposofickou literaturu, aby se rodiče mohli snáze orientovat a pochopit některé souvislosti ve WMŠ. Jde především o publikace s tématy výchovy dětí, waldorfské pedagogiky, anthroposofie, zdraví, slavení svátků a dalších. Pravidla výpůjček a aktuální informace o knihovně jsou na webových stránkách WMŠ, v soukromé části webu.

13.6. Narozeninová slavnost

Narozeniny dětí slavíme v naší školce specifickým způsobem, narozeninová oslava probíhá po celé dopoledne.

Každý oslavenec je ten den korunován na krále, nebo královnu třídy. Bude obdarován narozeninovým skřítkem, nebo vílou, jak je v každé třídě zvykem. Dárkem bývá kamínek vhodný pro malé děti v pytlíčku, ve kterém je kamínek uschován. Celá třída namaluje obrázek do narozeninové knížky, kterou oslavenec dostane spolu s kamínkem.

S dětmi připravíme narozeninový trůn, korunu a plášť pro oslavence a jeho dva rádce. V ranním kruhu se potom celá třída sesedne kolem trůnu a paní učitelka vypráví narozeninovou pohádku.

Rodič a slavnost:

  • Termín slavnosti: je po třeba si alespoň týden předem dohodnout termín slavnosti s paní učitelkou, protože ne každý den se k oslavě hodí a může být i více oslavenců.
  • Narozeninový dort: rodiče oslavence připraví narozeninový dort: ideálně domácí, možný nakrájet cca na 35 kousků, vždy z čerstvých surovin koupených s ohledem na alergie ve třídě (popřípadě něco pro ty, co nějakou surovinu nesmí). Do třídy nenosíme žádné bonbóny či jiné zakoupené sladkosti.

Dost nesmí obsahovat: krémy ze syrových vajec či krémy podléhající rychlé zkáze v teple, umělá barviva, šlehačku.

Děti s dortem a rádci chodí po třídách, aby jim mohly pogratulovat i ostatní učitelky.

  • Narozeninový příběh: rodiče oslavence připraví a donesou alespoň jeden den před oslavou stručný text, ve kterém bude v bodech obsažen po jednotlivých rocích dosavadní životní příběh oslavence. Například co oslavenec s rodiči zažil, co se naučil, první slova, kroky, sourozenci, jaké dostal jméno a proč, zájmy, povaha, co mu jde a co se touží naučit, jeho sny, rodina, zvířátka…prostě události, které ho provázely rok po roce až do přítomnosti.
  • Zároveň můžou rodiče přinést fotografii oslavence, ale nemusí je přinést, není to nutná součást oslavy.

13.7. Komunikace – Merkurius

Aktuální informace o dění ve školce si mohou rodiče přečíst na nástěnkách v šatnách svých tříd. Nejaktuálnější informace visí na prosklených dveřích u vchodu do šaten. Informace o událostech, které se týkají celé MŠ jsou na hlavní nástěnce ve vestibulu budovy. Všechny tyto informace jsou také zároveň posílány skrze soukromou část webu WMŠ do mailů rodičů. Aby se mohli paní učitelky věnovat především dětem, tak je vždy z každé třídy jimi vybrán jeden odpovědný rodič, kterému paní učitelky předávají vše důležité a aktuální, co se ve třídě děje a ten potom zasílá ostatním rodičům souhrnné informace. Tento „dobrovolník“, který je za svou práci ohodnocen pouze dobrým slovem ostatních rodičů, se nazývá „Merkurius“.

13.8. Charita ve WMŠ

Naše školka se snaží myslet i na jiné, kterým se nedaří tak dobře, jako dětem u nás. Proto je vždy školkou podporovaná nějaká činnost, která pomáhá druhým. Od roku 2011 školka podporuje vzdělávání keňské holčičky Purity Awuor Odoyo. Spolek rodičů se stará o veškeré platby s tím spojené. Hlavním zdrojem financí je výdělek z „dražboly“, která probíhá na zahradní slanosti. O dalších charitativních aktivitách se rozhoduje na schůzkách „Spolku rodičů“.