Předškolní vzdělávání

Informace pro rodiče dětí, které by měli jít ve školním roce 2018/19 do základní školy:

 1)      Rodiče, jejichž děti do základní školy ve školním roce 2018/19 odejdou, nemusí dělat  nic speciálního, snad kromě koupení penálu, batohu,…. . Pokud jsou si rodiče odchodem svého dítěte do základní školy pro školní rok 2018/19 jisti, tak je prosíme, aby  informovali třídní paní učitelky, do jaké základní školy se chystají. V jarních měsících se chystáme některé základní školy navštívit a bereme sebou ty děti, které se do dané ZŠ chystají nastoupit.

 2)      Rodiče , kteří uvažují o odkladu svého dítěte pro nástup do základní školy musí udělat následující:

·         do 20. 4. 2018 dodat do kmenové třídy WMŠ „žádost o podržení místa“ ve školce pro jejich dítě pro další školní rok, žádost je k vyzvednutí v kmenových třídách. Kdykoli je možné danou žádost vzít zpět, pokud se rodič rozhodne pro odchod dítěte do základní školy. Pozor, pokud se rodič  rozhodne své dítě  ve školce ponechat a nepodá „žádost o podržení místa“ do termínu zápisů do MŠ pro další šk. rok, nebude zde pro takové dítě  místo!

 ·         každé dítě, které by mělo dostat odklad školní docházky, musí mít 2 prohlídky a to u:

 o    pediatra dítěte

o    psychologa nebo jiného odborníka v pedagogicko - psychologické poradně (kontakt na paní psycholožku z PPP na Praze 6 je: Mgr. Mariana Synková, psycholog,

·         Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6

·         Vokovická 32/3

·         Tel: 220 612 131

Je velmi dobré si termín prohlídky zajistit co nejdříve, termíny objednání jsou na dlouho dopředu obsazeny. Vyšetření můžete mít v jakékoli poradně, dle výběru rodičů. Paní Mgr. Synková je psycholožka, se kterou školka spolupracuje, ale je vítaná jakákoli další spolupráce s jinou poradnou.

 

·         po obdržení „Rozhodnutí o odkladu školní docházky“, vydaného ZŠ, musí rodiče co nejrychleji odevzdat kopii tohoto rozhodnutí do WMŠ, nejpozději však do 20.4. 2018. Předejte ho prosím svým třídním učitelkám.

 

·         po obdržení zprávy z pedagogicko - psychologické poradny, odevzdají rodiče kopii této zprávy přímo do ředitelny  WMŠ, pokud nebudou od paní psycholožky instruováni jinak.

  

·         Pokud si nejste jisti, jestli má Vaše dítě jít do základní školy či ne, můžete také požádat o rozhovor paní učitelky s Vaší třídy a ony, odbornice, Vám mohou pomoci ve Vašem rozhodování. Vidí Vaše dítě v kolektivu dětí a jejich pohled může být pro Vás pomocí.

 

Poslední rozhodnutí je ale vždy na rodičích, ti mají poslední slovo, jestli dítě do školy půjde, či ne!

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

S účinností od 1. 1. 2017 je PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení  školní docházky do ŽŠ POVINNÉ.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a školského zákona (§ 182a ).
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.
Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy od 8:30 do 12:30 hodin. Toto je nejpozdější ranní doba příchodu a nejdřívější odpolední doba odchodu dítěte do a ze třídy mateřské školy. Rodič dítěte může pochopitelně využít celou provozní dobu mateřské školy pro pobyt dítěte v MŠ.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plnípovinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)


Omlouvání nepřítomnosti předškolního dítěte:

Předškolní dítě by mělo být přítomno v mateřské škole minimálně 70% doby školního roku. V případě delší nepřítomnosti dítěte, řeší vzniklou situaci zákonný zástupce s ředitelkou školy individuálně. Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

  • Oznámení krátkodobé nepřítomnosti (1-13 dnů) je možné provést nejpozději do 8 hodin prvního dne nepřítomnosti:
    • telefonicky do WMŠ
    • písemně do sešitu omluv
  • V případě dlouhodobější nepřítomnosti (déle než 14 dní) žádá zákonný zástupce prostřednictvím formuláře, který je možné si stáhnout z webových stránek mateřské školy. Je nutné ho řádně vyplněný a podepsaný odevzdat, nejpozději 3 pracovní dny před plánovanou nepřítomností, ředitelce školy, prostřednictvím třídních učitelek. Ředitelka svým podpisem žádost potvrzuje. V případě zamítnutí žádosti budou zákonní zástupci písemně informování.
  • Pozdní příchody předškolního dítěte do mateřské školy jsou po 8:30 hod. Každý pozdní příchod dítěte musí být zaznamenán do omluvného listu s odůvodněním pozdního příchodu (př.: návštěva lékaře,….)

Omluvný list: první den po návratu dítěte do mateřské školy, nebo v případě pozdního příchodu je nutná písemná omluva v omluvném listu s podpisem jednoho ze zákonných zástupců. Omluvný list předloží zákonný zástupce třídní učitelce, nebo na předem určené místo v šatně jejich kmenové třídy. Tento omluvný list rodič předškoláka obdrží na počátku školního roku. Za omluvný list i za jeho řádné vyplnění odpovídá zákonný zástupce dítěte.
V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“
Pokud tak neučiní, neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí(§ 34a odst. 4).