1. Úvod

1.1. Statut waldorfské MŠ (co musí WMŠ splňovat, aby se mohla jmenovat waldorfská)

1.2. Historie naší WMŠ (jak  vznikala, kdo se na tom podílel)

1.3. Povinnosti učitele WMŠ a nároky na něj (co je jinak než v běžné MŠ, co děláme jinak)

1.4. Povinnosti zodpovědného rodiče

Dostává se Vám do ruky stručný a především praktický průvodce rokem ve Waldorfské mateřské škole, který je určen pouze pro rodiče a ostatní dospělé vychovatele, jejichž děti docházejí k nám do WMŠ. Není určen dětem, mladším 15 let. Prosíme nic z něj dětem nevysvětlujte, nepřipravujete je "předem".

Každá waldorfská školka je specifická  svou velikostí, umístěním ve městě, či venkově, tím kdo ji zřizuje (je-li MŠ státní, či soukromá) ,atd.. Proto je tento průvodce přednostně určen pro rodiče z WMŠ Dusíkova. O filosofii, která stála u zrodu waldorfské pedagogiky - antroposofii, a historii waldorfského školství obecně se zde zmiňovat nebudeme. Pokud se chcete dozvědět více, v závěru tohoto průvodce najdete odkazy na odbornou literaturu.

Přinášíme tohoto průvodce Vám rodičům, abychom přiblížili dění ve školce v průběhu roku. Dozvíte se, co čeká Vaše děti, co čeká Vás a jaká překvapení chystají paní učitelky. Budeme rádi, když tímto pootevřením našich dveří přispějeme k hlubšímu společnému prožitku při slavnostech a svátcích v běhu roku a snížíme tak nenaplněná očekávání Vás rodičů.

Tento průvodce je určen všem třídám, v jednotlivých detailech se slavnosti v každé třídě budou lišit.

1.1. Statut waldorfské MŠ

Každá mateřská škola může získat mezinárodní statut „Waldorfská“, a to ať už je MŠ statní nebo soukromá, jen za splnění kritérií dané „Asociací Waldorfských mateřských škol“ (ta podléhá pravidlům mezinárodní asociace WMŠ). Kritéria nutná k získání statutu „Waldorfská mateřská škola“ jsou:

 • Žádající mateřská škola (nebo třída) má v každé třídě nejméně jednu učitelku s potřebným vzděláním pro mateřské školy a dokončeným vzděláváním pro učitelky waldorfských mateřských škol.
 • Mateřská škola nebo třída uplatňuje waldorfskou pedagogiku již nejméně dva roky a probíhá pravidelná pedagogická práce kolegia v duchu zásad waldorfské pedagogiky.
 • Škola nebo třída má rodičovskou základnu, podporující práci mateřské školy a spolupracující s učitelkami na pedagogických tématech.
 • Kolegium pedagogů se nadále věnuje sebevzdělávání a usiluje o aplikaci anthroposofie v učitelské praxi.
 • Žádající mateřská škola nebo třída spolupracuje s blízkými waldorfskými mateřskými školami, zapojuje se do celosvětového sdružení s vědomím úkolů toto společenství více a více posilovat. Zároveň je připravena čas od času informovat o svých zkušenostech, aby jí bylo možné poradit a pomoci, kdyby to bylo nutné.
 • Žádající mateřská škola nebo třída je právním subjektem nebo o tuto právní formu usiluje. Je-li součástí většího subjektu (běžné MŠ nebo ZŠ) na základě dohody s ředitelem / kou má možnost sama nést odpovědnost v otázkách personálního obsazení i dalšího rozhodování týkajícího se života žádající skupiny a podílí se na přijímání dětí do své třídy nebo mateřské školy.
 • V případě, že žádající skupina není mateřskou školou s vlastní právní subjektivitou, má potřebné souhlasné stanovisko ředitele/ ky právního subjektu, jehož je součástí.
 • Pominou-li podmínky, za kterých byla škola do společenství přijata, může sama anebo kdokoli jiný požádat o vystoupení nebo jí může být udělený Statut Asociací WMŠ ČR odebrán.

Naše Waldorfská mateřská škola je členem Asociací Waldorfských mateřských škol od roku 1991 a jako taková musí kromě výše uvedených kritérií odvádět pravidelně za každou svou třídu pravidelný roční poplatek.

1.2. Historie naší WMŠ

První třídu orientovanou na waldorfskou pedagogiku si v naší MŠ založili rodiče v roce 1991. V stávající budově státní MŠ byla nevyužitá třída, kterou rodičům a dvěma učitelkám poskytl OÚ P-6. Díky velkému zájmu rodičů a pochopení OÚ se postupně začalo pracovat podle waldorfské pedagogiky ve všech třídách MŠ.

Od ledna 2001 má WMŠ právní subjektivitu, Po celkové přestavbě budovy v roce 2007, byla celková kapacita školy navýšena na 125 dětí v pěti třídách.

1.3. Povinnosti zodpovědného učitele ve WMŠ a nároky na něj nad rámec běžné MŠ

Nejzákladnějším aspektem práce s malými dětmi je vnitřní přístup učitele, který poskytuje předobraz pro dětskou nápodobu a proto je práce waldorfského učitele neutuchajícím procesem zkoumání a sebevzdělávání.

Každý pedagogický pracovník, který chce pracovat ve waldorfské MŠ,  musí mít pedagogické vzdělání (jak to nařizuje zákon o ped. pracovnících) a splňovat následující podmínky uvedené níže. Jeho pracovní náplň se v některých ohledech liší a v něčem přesahuje od pracovní náplně učitele v běžné MŠ. :

 • učitelka musí mít vystudovaný základní waldorfský seminář (seminář je tříletý, 8 víkendů do roka, 2  čtrnáctidenní zahraniční stáže, 2x týdenní semináře v letních měsících, cena na rok je cca 25.000,-Kč a financuje si ho každý sám).
 • učitelka  je povinna se účastnit dalších prohlubujících seminářů
 • učitelka nabízí rodičům tzv. „rozhovory o dětech“, které probíhají v době jejího osobního volna a  tato služba pro rodiče není nijak finančně ohodnocena
 • velkým dílem se učitelka podílí na vybavení a uspořádání třídy (vymalování tříd, šití a opravy hraček do tříd, příprava slavností v odpoledním čase, účast na škole v přírodě)
 • v průběhu denního rytmu ve W. pedagogice je učitelka pro děti vzorem, což sebou nese velkou odpovědnost a potřebu soustředění se na práci
 • pravidelně se jednou týdně účastní schůzek kolegia mateřské školy, které probíhají po provozní době WMŠ.
 • nekončícím úkolem pedagoga je vytváření, prohlubování a udržování partnerského vztahu s rodiči s důvěrou v ně.

1.4. Povinnosti zodpovědného rodiče ve WMŠ

Pokud máme naplňovat myšlenky waldorfské pedagogiky, tak se neobejdeme bez vzájemné důvěry a dodržování pravidel. Každý rok se budují nová společenství tříd, do kterých jsou vždy vítání s důvěrou přicházející noví rodiče.

Nejdůležitější povinnosti a pravidla odpovědného rodiče:

 • včasný příchod a odchod do školky a respektování denního rytmu tříd
 • zabezpečení správného a dostatečného vybavení pro své dítě, viz. kapitola 2.4.
 • respektování  daných pravidel tříd  a důvěra v profesionální rozhodnutí a konání učitelek
 • připravenost a ochota pomoci při slavnostech a jiných aktivitách ve školce (v rámci svých možností)

(Všechny další povinnosti a pravidla viz. školní řád.)