Provozní řád školní jídelny

Waldorfská mateřská škola Dusíkova 1946/3, 162 00 Praha 6, tel: 235363940, mail:jidelna@wmsdusikova.cz

Školní jídelna waldorfské mateřské školy zabezpečuje stravování dětí přítomných v mateřské škole v době podávání jídla podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním a jiném vzdělávání a stravování dospělých podle dle zákona 84/2005 Sb. o závodním stravování.

I. Stravování dětí

Zákonný zástupce dítěte,předloží vedoucí školní jídelny na počátku docházky do mateřské školy přihlášku k celodennímu stravování, která je platná po celou dobu docházky dítěte do mat.školy. V případě dietního omezení, alergie či nesnášenlivosti potravin, zákonný zástupce doloží vyjádření odborného lékaře. V případě donesených potravin za zdravotní nezávadnost ručí rodiče, potraviny se předají do kuchyně šj kde jsou uchovány dle hygienických předpisů. Všechny změny musí být zaznamenány v původní přihlášce s vyznačeným datem a podpisem. Ke změnám dochází vždy od prvního dne v následujícím měsíci. Dítě, které odchází po obědě a platí celodenní stravu si vyzvedne odpolední svačinu ve třídě.

Školní jídelna připravuje stravu pro děti ve dvou kuchyních:

  standardní kuchyně laktoovovegetariáni 
přesnídávka 9.00 – 9.45 9.30 – 10.00
oběd 12.00 – 12.45 12.30 – 13.00
svačina 14.30 - 14.30 -

Stravování dětí ve WMŠ se řídí doporučenými výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin dle výše uvedených zákonů. Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny ve vestibulu mateřské školy vždy v pátek na následující týden. V jídelních lístkách se u každého pokrmu uvádí číslo alergenu.

Úplaty za stravování je možné hradit výjimečně hotově v kanceláři školní jídelny do pokladny č.2, složenkou nebo bankovním převodem na účet mateřské školy a to vždy nejpozději do15.dne v měsíci. Stravné za děti se platí zálohově na celý měsíc, v dalších měsících se odečítá omluvená neodebraná strava. Neomluvené dítě uhradí plnou částku.

Přeplatky, které vzniknou se vrací:

1. v hotovosti v předem určeném termínu - po dohodě s vedoucí školní jídelny

2. rodiče mohou převést přeplatek do MŠ na základě darovací smlouvy.

3. na bankovní účet rodičů, 1x ročně.

Odhlášky

Pokud dítě onemocní, je nutné odhlásit stravu telefonicky, možno zanechat vzkaz na záznamníku – tel.235 363 940, sms – tel. 773 785 967 nebo osobně vedoucí školní jídelny, nejpozději do 8.00 v den odhlášky. Předem známá nepřítomnost se zapisuje do sešitů v šatnách tříd. Z provozních a finančních důvodů není možné odhlásit dítě ze stravování po stanoveném čase, protože strava je již připravovaná. V první den nemoci je možné odnést stravu pro dítě ve vlastních, čistých, uzavíratelných nádobách v době od 11.45 – 12.00.

Platnost směrnice od 29.8. 2013 , tímto dnem končí platnost směrnice č.9 ze dne 30.8.2005.

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Pravdová, tel. 235 363 940, 773 785 967.

II. Stravování dospělých

Zaměstnanci mají nárok na odebrání oběda v částce 25,-Kč. Příspěvek z FKSP na stravné činí 10,-Kč na oběd.

Platby – možno uhradit v hotovosti do pokladny ŠJ nebo bankovním převodem na účet mateřské školy nejpozději do 20.dne v měsíci. Výši platby za daný měsíc spočítá vedoucí školní jídelny a vždy do 10.dne v měsíci vyvěsí na informační tabuli pro zaměstnance v přízemí u výtahu a v 1.p. u LOV kuchyně.

Studenti vykonávající praxi v naší MŠ mají nárok na odebrání oběda v částce 35,-Kč, bez nároku na příspěvek z FKSP.

Pracovníci určení na zástup v době nepřítomnosti zaměstnance mají nárok na odebrání oběda v částce 25,-Kč s příspěvkem 10,-Kč z FKSP.

Náhradní vojenská služba – stravování je poskytováno dle platných předpisů nařízení vlády ČR 85/93 Sb.

Cizí strávníci nemají povoleno stravovat se ve školní jídelně WMŠ

vypracovala: Mgr. Helena Baláková