Přihlášení dítěte do mateřské školy v řádném termínu

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 472/2011 Sb., o před -školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v části druhé a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a pokyny pro rodiče

Zápis do mateřské školy probíhá vždy jednou ročně. Na školní rok 2018/19 budou termíny spolu s kritérii a potřebnými formuláři zveřejněny nejpozději od 20. 2. 2018 na webových stránkách MŠ.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKY pro nové rodiče budou v úterý 20.2. 2018 od 16.30 hod a čtvrtek 15.3. 2018 od 17:00. Tyto schůzky jsou určeny výhradně pro rodiče a ne pro děti. Jejich obsah se bude v obou termínech opakovat, proto se stačí účastnit pouze jedné  schůzky. Den otevřených dveří v naší školce neorganizujeme, proto prosíme rodiče, aby využili informativních schůzek k získání co nejvíce informací.

 • Zákonný zástupce má povinnost spolu s odevzdáním žádosti předložit svůj platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení o TP dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).
 • Rodiče mají možnost podat přihlášku a evidenční list do více mateřských škol.
 • Ředitelka mateřské školy je povinna přihlášku a evidenční list od zákonných zástupců přijmout a dle kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítě do mateřské školy.
 • Ředitelka MŠ může přijmout přihlášku dítěte do mateřské školy, které dovrší věk 3 let do 31.12.2018.
 • Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví).
 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ředitelka školy v kritériích.
 • MŠ zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ obvyklým způsobem, tj, vyvěšením v MŠ , umístěním na webových stránkách MŠ
 • Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok, k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou po dobu max. 10 měsíců osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.
 • Odvolání proti nepřijetí dítěte do MŠ se podává odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím školy a nikoli odboru školství, mládeže a sportu MHMP.

Na co myslet, než podáte přihlášku do waldorfské MŠ

Waldorfská pedagogika - Výchova a vzdělávání v naší MŠ doplňuje výchovu v rodině. Proto očekáváme, že při výchově v rodině jsou uplatňovány stejné principy jako ve waldorfské MŠ. Potom slavnosti, křesťanské svátky a lidové tradice prožíváme v koloběhu roku a ve vztahu k přírodě spolu s rodinami. Hlavními metodami práce ve WMŠ jsou nápodoba a vzor, přičemž napodobování je svobodný akt dítěte v příkladném prostředí. Učitelka se proto musí plně soustředit na práci v kolektivu, aby mohla být vzorem hodným napodobování. Hlavním cílem je vytváření příznivých podmínek pro harmonický rozvoj celého člověka v dané sociální skupině. Společenství děti + učitele+ rodiče, které v naší waldorfské MŠ každoročně vzniká, nese sebou větší nároky a odpovědnost na nás dospělé, více než je tomu v jiných školních zařízeních.

Rytmus a řád - Důležitým prostředkem výchovy a vzdělávání je dodržování rytmu dne, týdne i celého roku, dle určených pravidel a to samozřejmě jak ze strany pedagogů, tak ale i ze strany rodičů, (např.včasným příchodem dítěte do třídy tak, aby se mu dostalo požadované péče a pozornosti učitelky a nenarušoválo pozdním příchodem vybudovaní křehké atmosféry ve třídě). Rytmus a řád a pravidelné rituály (přivítání, pozdrav, říkanky doprovázející denní činnosti,...) jsou prostředky waldorfské pedagogiky, které přináší dětem pocit bezpečí a jistoty. Samozřejmostí je dodržování školního řádu, se kterým se rodiče seznámí neprodleně při nástupu jejich dítěte do WMŠ.

Prostředí ve WMŠ, ve kterém se děti pohybují, vytváří společnými silami všichni zaměstnanci WMŠ ve spolupráci s rodiči. Proto je nutná těsná spolupráce a důvěra mezi pedagogy a rodiči.( účast na schůzkách, brigádách a společném tvoření, divadelní představení rodičů pro děti na naší společné školce v přírodě, ...) Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, určuje do budoucna jeho vztah k okolnímu světu. Ve WMŠ se děti učí o své okolí pečovat a ochraňovat ho.

Činnosti - Všechno, co předškolní dítě potřebuje ke svému vývoji, najde v naší mateřské škole. Odpolední činnosti (kroužky) v jiném prostředí považujeme za přetěžování dítěte, protože u dětí je prožívání dopoledních činností, opakujících se v rytmu týdne, měsíce a roku velmi hluboké a děti do nich jdou s otevřeností a veškerou svou energií. Tvořením výhradně z přírodních materiálů (dřevo, vosk, ovčí rouno, …) oslovujeme smysly dítěte. Ve věkově smíšené třídě se každé dítě zapojí úměrně svému věku a možnostem. Cílem je prožívání a zkušenost, ne soutěž a výsledek.

Volná hra je důležitou součástí rozvoje fantazie dítěte. V rytmu dne ve WMŠ má proto své pevné místo a vymezený čas. Hrajeme si ve třídě i venku na zahradě a v přírodě. Dětem k jejich bohaté hře stačí jednoduché hračky z přírodních materiálů. Další možnosti ke hře poskytuje sama příroda.

Svět pohádek - Prostřednictvím pohádek a legend se děti seznamují s naší historií a národními tradicemi. Nespěcháme a každou pohádku si děti mohou zažít během celého týdne několikrát, jak ve vyprávěné tak i dramatizované podobě.

Pobyt venku je nedílnou součástí naší pedagogiky. Pravidelným pobytem na vzduchu za jakéhokoli počasí posilujeme fyzickou zdatnost dítěte, dáváme mu svobodu ve hře i pohybu, rozvíjíme vztah dítěte k přírodě, učíme ho ji chránit a pečovat o ni. Pravidelně jednou za týden se dokonce vydáváme za dobrodružstvím na dopolední výpravu do vzdálenějšího okolí. Nebojte se, zamažeme se!

Dodatek k zápisovému řízení

Adaptační doba dítěte

Všechny děti jsou přijímány na max. tříměsíční zkušební dobu. Jestliže v této době dojde u dítěte k velkým adaptačním potížím, je vhodné po vzájemné dohodě mezi rodiči a vedením školy docházku ukončit. Nedojde-li k dohodě ředitelka doporučí rodičům návštěvu příslušné pedagogicko-psychologické poradny, která posoudí zralost dítěte, případně doporučí ukončení docházky do MŠ.

Všechny nové děti v prvních pěti dnech docházejí pouze na dobu od 7.45 do 10.00. Přítomnost rodiče v prvních dnech pobytu dítěte ve třídě je možná, ale není  nutná. Hlavním úkolem prvního týdne je seznámení dětí s učitelkami, prostředím, kolektivem, rytmem a pravidly dané třídy.

V druhém týdnu odcházejí všechny nové děti po obědě domů. Cílem druhého týdne je osamostatňování dětí, proto rodiče zůstávají s dětmi maximálně do 10 hodin, nebo vůbec, pokud se na tom s třídní učitelkou dohodnou.

Od třetího týdne mohou rodiče využít celou provozní dobu WMŠ. Avšak důrazně doporučujeme, aby doba pobytu dětí v MŠ v tříměsíční adaptační době byla co nejkratší, tj. ideálně do oběda, nejdéle však do provozní doby v své třídě. Dítě by nemělo odcházet do jiné třídy, kde je jiný rytmus, jiná pravidla a jiná paní učitelka.

Rodiče se v den nástupu svého dítěte do MŠ seznámí se školním řádem (na poslední stránce potvrdí svým podpisem) v šatně třídy. Dále se seznámí s rytmem dne a týdne a pravidly třídy, do které jejich dítě nastupuje. Délka pobytu rodiče ve třídě je individuální, dle potřeb dítěte a doporučení třídní učitelky. Rodič si s dítětem nehraje, pomáhá s různými drobnými pracemi a dobu svého pobytu zkracuje dle doporučení třídních učitelek. Při pobytu v MŠ dbejte na rady a doporučení vašich učitelek ve třídě. Jsou odbornice , mají zkušenosti s chováním dětí ve velkém kolektivu a vědí co je pro vaše dítě v dané situaci v MŠ nejlepší. Předejte jim své dítě s důvěrou, aby se vaše dítě cítilo v MŠ dobře.

 • V době společných odpoledních a večerních slavností a akcí konaných ve WMŠ zodpovídají rodiče za své dítě.
 • Souhlasím/nesouhlasím s fotografováním mého dítěte ve WMŠ ke studijním účelům a prezentaci školy.
 • Souhlasím / nesouhlasím se zasíláním interních informací WMŠ na mou mailovou adresu.

Udělení souhlasu či nesouhlasu s činností psychologa z pedagogicko-psychologické poradny v mateřské škole.

Činnost psychologa představuje v mateřské škole komplexní službu dětem,jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.75/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školních zařízeních.

Náplň činnosti psychologa:

 • spolupráce s učiteli a rodiči dětí
 • poskytování poradenských služeb
 • spoluutváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dětí
 • provádění skupinového šetření ( např. screeningové vyšetření školní zralosti)

Já, zákonní zástupce dítěte uděluji x neuděluji v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, generální souhlas s činností psychologa v mateřské škole.